Szkoła Podstawowa w Żukowie

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej  w Żukowie

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz dzieci z Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym.
 3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie u intendenta szkoły, najpóźniej do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za cały miesiąc z góry uiszczana jest w sekretariacie szkoły do 5-go roboczego dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 2. Wszystkie informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane na tablicach ogłoszeń szkoły.
 3. Na prośbę Rodziców, w przypadkach losowych, wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 4. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do określonego terminu, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 5. Wpłaty u intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających ze stołówki, na których zaznacza zgłoszone nieobecności.
 7. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę.

ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej przeddzień .Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nie stosuje się odliczeń za nieobecności ucznia w czerwcu.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie powoduje zwrotu kosztów.
 5. Nieobecność ucznia korzystającego z do

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 10.30.
 2. Transport posiłków do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce odbywa się w termosach.
 3. Aktualny jadłospis, zatwierdzony przez kucharza i intendenta udostępnia się na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej.
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Uczniowie są zobowiązani stosować się do poleceń nauczyciela dyżurującego i pracowników stołówki.
 3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania porządku przy odbiorze dań i zwrocie naczyń oraz dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
 4. Uczniowie są zobowiązani do zachowania czystości podczas spożywania posiłku oraz dbania o wyposażenie, z którego korzystają.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele, którzy przyprowadzają dzieci na stołówkę.
 8. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

Aktualizacja: wrzesień 2019

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie